• آیا در فایل اصل مقاله لازم است اسامی نویسندگان درج شود؟ .